Demokratsko procijepljenje

Demokratsko procijepljenje
Demokratsko procijepljenje 2022-03-07T21:14:22+00:00

Hrvatsko debatno društvo od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine provodi projekt “Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka“. Za projekt ukupne vrijednosti 179 310€ osigurano je 140.000€ kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Niska razina svijesti o važnosti aktivnog građanstva i nedostatak demokratske kultura karakteristične su za mlade u Hrvatskoj. Problem uzrokuje to što mladima nisu dostupne aktivnosti koje bi ih osposobile za proaktivno razvijanje i zagovaranje svojih stavova. U sklopu projekta ćemo proširiti debatne klubove kao uspješan model građanskog odgoja i obrazovanja koji razvija vještine argumentacije, kritičkog razmišljanja, izražavanja, timskog rada, senzibilizira korisnike na različitosti, važnost ljudskih prava i osnažuje ih za informirano djelovanje. Mladi uključeni u rad klubova svoje će vještine primijeniti tijekom deliberacijskih aktivnosti koje će ih upoznati s informiranom političkom participacijom i dati im priliku da identificiraju probleme u svojim zajednicama te u suradnji s lokalnom samoupravom kreiraju informirana i kvalitetna rješenja.

Projekt provodimo s partnerima: Udruga gradova, Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i islandskom udrugom Citizens Foundation. Za više informacija o projektu pratite naše web, Facebook i Instagram stranice, a možete se i izravno javiti Gorani Jurišić na gorana@hdd.hr.

Razina građanske participacije u Hrvatskoj je izrazito niska. Izlaznost na izbore za predstavnike na svim razinama vlasti je niska, interes za politička pitanja slab, odbojnost prema političkim procesima visoka, a građanskih je inicijativa malo. Takva atmosfera ne usmjerava mlade prema informiranom sudjelovanju u demokratskim procesima. Ovaj projekt mladima pruža obrazovnu podlogu i praktično uskustvo participativne demokracije.

Prvo, sudjelovanje u radu debatnih klubova osnažit će mlade za djelovanje kroz razvijanje za to ključnih vještina i usvajanje znanja. Drugo, sudjelovanjem u deliberativnim aktivnostima mladi će steći praktična znanja o demokratskim procesima i važnosti kolaborativnog stvaranja kvalitetnih rješenja. To će iskustvo osnažiti mlade za buduće djelovanje na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Projekt obuhvaća osposobljavanje nastavnika i lokalnih volontera za provedbu debatnog modela GOO te potporu radu novih debatnih klubova, kao i trening ambasadora deliberacije koji će na lokalnoj razini biti pokretači i sudionici u provedbi deliberativnih aktivnosti.

Projekt će pomoći mladima da razviju demokratsku svijest i građanske kompetencije kroz sudjelovanje u radu debatnih klubova i deliberacijama. Kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima mladi će steći praktična iskustva i trajna znanja koja će im pružiti temelj za aktivno sudjelovanje u društvu u budućnosti.

Kroz projekt ćemo proširiti doseg debatnih klubova kao uspješnog i pouzdanog modela građanskog odgoja i stvoriti mrežu nastavnika i volontera osposobljenih za provedbu razvijenog programa, što predstavlja korak naprijed u okviru neriješenog i nezadovoljavajućeg statusa građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Kroz projekt ćemo razviti model deliberativnog javnog mijenja za primjenu u kontekstu hrvatskih jedinica lokalne samouprave prilagođen za uključivanje ranjivih skupina u donošenje odluka, a koji okuplja građane, stručnjake, moderatore i prekstavnike lokalnih vlasti i olakšava im suradnju i kreiranje rješenja.

Democratic Vaccination

The Croatian Debate Society is currently implementing “Democratic Vaccination – Debate Clubs and Deliberative Democracy as a Model for the Development of Democratic Competences and Participatory Decision Making“, a project that will take place from January 1st 2021 to June 30th 2023. The total value of the project is € 179,310, with € 140,000 provided through financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway within the European Economic Area and Norwegian grants.

Young people in Croatia overwhelmingly lack awareness about the importance of active citizenship and democratic culture. This problem is caused by a lack of activities that would enable young people to proactively develop and advocate for their political views. Through this project, we will expand our debate club network as a successful model of civic education, helping young people to develop argumentation, critical thinking, expression, and teamwork skills, while sensibilizing them to diversity and the importance of human rights, and empowering them to take informed action. Young people involved in the work of debate clubs will apply their skills constructively during deliberation activities. These activities will introduce them to informed political participation and give them the opportunity to identify problems in their communities and cooperate with local government to create informed and quality solutions.

Our project partners are Udruga gradova (Croatian cities association), Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (Association of Croatian secondary school principals) and Citizens Foundation (Iceland). For more information, please follow our website, Facebook, and/or Instagram pages or contact Gorana Jurišić directly at gorana@hdd.hr.

The level of civic participation in Croatia is extremely low. Turnout for elections at all levels of government is low, interest in political issues is low, aversion to political processes is high, and civic initiatives are few. Such an atmosphere cannot empower young people for informed participation in democratic processes. This project provides young people with the knowledge and the practical experience necessary for participatory democracy.

First, participation in the work of debate clubs will empower young people to act through the process of learning and the development of key skills. Second, by participating in deliberative activities, young people will gain practical knowledge about democratic processes and the importance of collaboration in creating quality solutions. This experience will motivate young people to take future action at local, national and European level.

The project includes training teachers and local volunteers to implement the civic education debate model and support the work of new debate clubs, as well as training deliberation ambassadors who will be the initiators and participants in the implementation of deliberative activities at the local level.

The project will help young people develop democratic awareness and civic competences through participation in debate clubs and deliberations. Through participation in project activities, young people will gain practical experience and lasting knowledge that will provide them with a basis for active participation in society in the future.

We will use this project to expand the reach of debate clubs, proven to be a successful and reliable model of civic education, and create a network of teachers and volunteers trained to implement the developed program. This represents an important step forward in the unresolved and unsatisfactory status of civic education in Croatia.

Through the project we will develop a model of deliberative public opinion for application in the context of Croatian local government units adapted to involve vulnerable groups in decision-making, which brings together citizens, experts, moderators and representatives of local authorities and facilitates cooperation and solution creation.

Prvi modul treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja

Trening za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja proveli smo u dva ciklusa u 2021. godini.

U srpnju 2021. proveli smo prvi modul sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za nastavnike srednjih škola i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima u Vukovarsko – Srijemskoj, Brodsko – Posavskoj, Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj i Šibensko – Kninskoj županiji i Gradu Zagrebu. U studenom 2021. smo proveli prvi modul drugog ciklusa treninga DMGOO.

Cilj treninga je osnažiti sudionike za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja, a time i omogućiti mladima da sudjeluju u rješavanju problema na koje svaki dan nailaze u svojim zajednicama i kroz taj proces pokazati što znači život u demokraciji i što sve treba znati za uspješno funkcioniranje građanskog društva. Prvi modul prvog ciklusa treninga uspješno je prošlo 44 sudionika_ca u 4 grupe. Prvi modul drugog ciklusa treninga uspješno je prošlo 23 sudionika_ca u 2 grupe. Svaka je grupa kroz 4 dana putem ZOOM platforme prošla kroz osnove debatnog formata, stvaranje argumenata, pravila suđenja u debati ali i kako pokrenuti školski debatni klub.

Drugi modul treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja

U rujnu 2021. proveli smo drugi modul sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za nastavnike srednjih škola i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima u Vukovarsko – Srijemskoj, Brodsko – Posavskoj, Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj i Šibensko – Kninskoj županiji i Gradu Zagrebu.

Cilj treninga je osnažiti sudionike za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja, a time i omogućiti mladima da sudjeluju u rješavanju problema na koje svaki dan nailaze u svojim zajednicama i kroz taj proces pokazati što znači život u demokraciji i što sve treba znati za uspješno funkcioniranje građanskog društva. Drugi modul treninga uspješno je prošlo 35 sudionika u 3 grupe. Drugi modul drugog ciklusa treninga uspješno je prošlo 19 sudionika_ca u 2 grupe. Svaka je grupa kroz 4 dana putem ZOOM platforme prošla kroz osnove koncepta deliberacije, što je aktivna participacija mladih u zajednici, koji su modeli i kako potaknuti aktivnu participaciju te koje su kompetencije potrebne za aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka.

Trening je kroz dva ciklusa uspješno završilo 54 odgojno – obrazovnih djelatnika/ca diljem Hrvatske. Čestitamo!

Provedba debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja

Sudionici će u školskoj godini 2021./2022. započeti s radom debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja (DMGOO) u svojim zajednicama. Sam DMGOO uključuje okupljanje učenika škole u debatne klubove u kojima raspravljaju o ključnim temama povezanim uz demokratsku kulturu, građansku svijest, interkulturni dijalog, prihvaćanje i uvažavanje drugačijeg te građanski angažman. Svaki školski tjedan održava se sastanak u trajanju od dva školska sata. Grupa od 6 trenera HDD-a pružat će online i on site mentoriranje i potporu educiranim sudionicima kako bi osigurali kvalitetu i pomogli održavanju aktivnosti.  Planirano je da svaku školu i zajednicu u kojoj je u sklopu projekta započela provedba DMGOO-a treneri HDD-a posjete jednom kvartalno kako bi pružili potporu izvoditeljima na terenu. Svaki će izvoditelj istovremeno moći neometano komunicirati s trenerima putem online servisa ZOOM. Dosad smo održali 2 sastanka na razini mentorskog tima i 10ak sastanka sa sudionicima i sudionicama treninga za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja.

*Trening DMGOO se provodi u sklopu u sklopu projekta “Demokratsko procjepljenje” koji Hrvatsko debatno društvo provodi u partnerstvu s Udrugom gradova RH, Udrugom hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Fondacijom Fundatum. Projekt je sufinanciran u sklopu financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

VIJESTI S PROJEKTA