Demokratsko procijepljenje

Demokratsko procijepljenje
Demokratsko procijepljenje 2023-12-03T16:18:23+00:00

Hrvatsko debatno društvo od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine provodi projekt “Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka“. Za projekt ukupne vrijednosti 179 310€ osigurano je 140.000€ kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Niska razina svijesti o važnosti aktivnog građanstva i nedostatak demokratske kultura karakteristične su za mlade u Hrvatskoj. Problem uzrokuje to što mladima nisu dostupne aktivnosti koje bi ih osposobile za proaktivno razvijanje i zagovaranje svojih stavova. U sklopu projekta ćemo proširiti debatne klubove kao uspješan model građanskog odgoja i obrazovanja koji razvija vještine argumentacije, kritičkog razmišljanja, izražavanja, timskog rada, senzibilizira korisnike na različitosti, važnost ljudskih prava i osnažuje ih za informirano djelovanje. Mladi uključeni u rad klubova svoje će vještine primijeniti tijekom deliberacijskih aktivnosti koje će ih upoznati s informiranom političkom participacijom i dati im priliku da identificiraju probleme u svojim zajednicama te u suradnji s lokalnom samoupravom kreiraju informirana i kvalitetna rješenja.

Projekt provodimo s partnerima: Udruga gradova, Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i islandskom udrugom Citizens Foundation. Za više informacija o projektu pratite naše web, Facebook i Instagram stranice, a možete se i izravno javiti Gorani Jurišić na gorana@hdd.hr.

Razina građanske participacije u Hrvatskoj je izrazito niska. Izlaznost na izbore za predstavnike na svim razinama vlasti je niska, interes za politička pitanja slab, odbojnost prema političkim procesima visoka, a građanskih je inicijativa malo. Takva atmosfera ne usmjerava mlade prema informiranom sudjelovanju u demokratskim procesima. Ovaj projekt mladima pruža obrazovnu podlogu i praktično uskustvo participativne demokracije.

Prvo, sudjelovanje u radu debatnih klubova osnažit će mlade za djelovanje kroz razvijanje za to ključnih vještina i usvajanje znanja. Drugo, sudjelovanjem u deliberativnim aktivnostima mladi će steći praktična znanja o demokratskim procesima i važnosti kolaborativnog stvaranja kvalitetnih rješenja. To će iskustvo osnažiti mlade za buduće djelovanje na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Projekt obuhvaća osposobljavanje nastavnika i lokalnih volontera za provedbu debatnog modela GOO te potporu radu novih debatnih klubova, kao i trening ambasadora deliberacije koji će na lokalnoj razini biti pokretači i sudionici u provedbi deliberativnih aktivnosti.

Projekt će pomoći mladima da razviju demokratsku svijest i građanske kompetencije kroz sudjelovanje u radu debatnih klubova i deliberacijama. Kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima mladi će steći praktična iskustva i trajna znanja koja će im pružiti temelj za aktivno sudjelovanje u društvu u budućnosti.

Kroz projekt ćemo proširiti doseg debatnih klubova kao uspješnog i pouzdanog modela građanskog odgoja i stvoriti mrežu nastavnika i volontera osposobljenih za provedbu razvijenog programa, što predstavlja korak naprijed u okviru neriješenog i nezadovoljavajućeg statusa građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Kroz projekt ćemo razviti model deliberativnog javnog mijenja za primjenu u kontekstu hrvatskih jedinica lokalne samouprave prilagođen za uključivanje ranjivih skupina u donošenje odluka, a koji okuplja građane, stručnjake, moderatore i prekstavnike lokalnih vlasti i olakšava im suradnju i kreiranje rješenja.

Democratic Vaccination

The Croatian Debate Society is currently implementing “Democratic Vaccination – Debate Clubs and Deliberative Democracy as a Model for the Development of Democratic Competences and Participatory Decision Making“, a project that will take place from January 1st 2021 to June 30th 2023. The total value of the project is € 179,310, with € 140,000 provided through financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway within the European Economic Area and Norwegian grants.

Young people in Croatia overwhelmingly lack awareness about the importance of active citizenship and democratic culture. This problem is caused by a lack of activities that would enable young people to proactively develop and advocate for their political views. Through this project, we will expand our debate club network as a successful model of civic education, helping young people to develop argumentation, critical thinking, expression, and teamwork skills, while sensibilizing them to diversity and the importance of human rights, and empowering them to take informed action. Young people involved in the work of debate clubs will apply their skills constructively during deliberation activities. These activities will introduce them to informed political participation and give them the opportunity to identify problems in their communities and cooperate with local government to create informed and quality solutions.

Our project partners are Udruga gradova (Croatian cities association), Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (Association of Croatian secondary school principals) and Citizens Foundation (Iceland). For more information, please follow our website, Facebook, and/or Instagram pages or contact Gorana Jurišić directly at gorana@hdd.hr.

The level of civic participation in Croatia is extremely low. Turnout for elections at all levels of government is low, interest in political issues is low, aversion to political processes is high, and civic initiatives are few. Such an atmosphere cannot empower young people for informed participation in democratic processes. This project provides young people with the knowledge and the practical experience necessary for participatory democracy.

First, participation in the work of debate clubs will empower young people to act through the process of learning and the development of key skills. Second, by participating in deliberative activities, young people will gain practical knowledge about democratic processes and the importance of collaboration in creating quality solutions. This experience will motivate young people to take future action at local, national and European level.

The project includes training teachers and local volunteers to implement the civic education debate model and support the work of new debate clubs, as well as training deliberation ambassadors who will be the initiators and participants in the implementation of deliberative activities at the local level.

The project will help young people develop democratic awareness and civic competences through participation in debate clubs and deliberations. Through participation in project activities, young people will gain practical experience and lasting knowledge that will provide them with a basis for active participation in society in the future.

We will use this project to expand the reach of debate clubs, proven to be a successful and reliable model of civic education, and create a network of teachers and volunteers trained to implement the developed program. This represents an important step forward in the unresolved and unsatisfactory status of civic education in Croatia.

Through the project we will develop a model of deliberative public opinion for application in the context of Croatian local government units adapted to involve vulnerable groups in decision-making, which brings together citizens, experts, moderators and representatives of local authorities and facilitates cooperation and solution creation.

U školskoj godini 2022./2023. uključile su se ove srednje škole:
 • Škola za cestovni promet Zagreb

 • Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira Knin

 • Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš

 • Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb

 • Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb

 • Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška

 • Srednja škola Marka Marulića Slatina

 • Strukovna škola Virovitica

 • XII. gimnazija Zagreb

 • Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica

 • Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod

 • Srednja medicinska škola Slavonski Brod

 • Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod

 • Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

 • Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci

 • Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

 • Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

 • Medicinska škola Šibenik

 • Gimnazija Sisak

 • Srednja strukovna škola Vinkovci

 • Srednja škola Brač

 • Srednja škola Petrinja

 • Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje

 • Gimnazija Bjelovar

 • Srednja škola Ilok

 • Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici

 • Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb

U školskoj godini 2021./2022. uključile su se ove srednje škole:
 • Drvodjeljska i tehnička škola Vinkovci

 • Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci

 • Zdravstvena i veterinarska škola “Dr. Andrija Štampar” Vinkovci

 • Srednja škola Lovre Montija Knin

 • Ekonomsko-turistička škola Karlovac

 • Gimnazija Karlovac

 • Hotelijersko turistička škola Zagreb

 • Upravna škola Zagreb

 • Gimnazija Županja

 • Srednja škola Glina

 • Gimnazija Vukovar

 • Gimnazija Nova Gradiška

 • Srednja škola Tina Ujevića Kutina

 • Tehnička škola Kutina

KURIKULUM, PRIRUČNICI I ZAGOVARAČKI MATERIJAL

Priručnik za provedbu debatnog modela GOO-a
Priručnik za provedbu deliberacije
Zagovarački materijal

PROVEDBA DEBATNOG MODELA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

Provedba debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja u školama

Polaznici_e treninga za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj su godini 2021./2022. te 2022./2023. provodili debatni model građanskog odgoja i obrazovanja ili kroz debatne klubove u svojim školama ili kroz redovnu nastavu. Tijekom cijele godine imali su podršku HDD mentorica koje su odradile sveukupno 56 terenskih posjeta.

Terenski su posjeti mentorica bili kombinacija podrške polaznicima_ama treninga te provedbe treninga za učenike kojim smo obuhvatili i debatni i deliberativni dio projekta. Trening za učenike je bio podijeljena u četiri bloka interaktivnog rada. U prva tri bloka detaljno smo ponovili korake u analizi teze: određivanje vrste teze i tereta dokaza, definicije, plan, analiza statusa quo, analiza dionika i strateško pozicioniranje u debati. U posljednjem bloku bavili smo se temom aktivnog sudjelovanja mladih – što je to, zašto je važno, koji su preduvjeti i principi aktivnog sudjelovanja te kako sve mladi mogu aktivno sudjelovati. Nakon toga učenici su u grupama radili analizu potreba i mapiranje zajednice. Raspravljali smo o tome gdje sve u njihovoj lokalnoj zajednici mladi mogu sudjelovati, koje su prepreke za sudjelovanje i koji su najveći problemi u zajednici koji se tiču mladih. Učenici su upoznati s daljnjim tijekom projekta i očekivanjima. Za kraj smo proveli vježbu ilustracije u debati. Razni su klubovi birali razne teze za svoje debate, pa se moglo naći i debata na temu maloljetnih influencera, društvenog fenomena gold diggera, pristupačnosti zdrave prehrane u školama, korisnosti uvođenju eura isl.

Trening ambasadora deliberacije 2022.

U kolovozu 2022. smo u sklopu Ljetne škole demokracije proveli i Trening ambasadora deliberacije. Sveukupno je sudjelovalo 48 mladih diljem Hrvatske, a trening je uz našu podršku proveo Robert iz naše partnerske organizacije Citizens Foundation sa Islanda. Što smo sve naučili?

 • Što je aktivno sudjelovanje mladih?
 • Što je deliberacija?
 • Koji sve problemi “žuljaju” mlade?
 • Kako koristiti platformu Your Priorities za predstavljanje svojih ideja donositeljima odluka?

Trening ambasadora deliberacije 2023.

U kolovozu 2023. smo u sklopu Ljetne škole demokracije proveli i Trening ambasadora deliberacije 2 s naglaskom na aktivno sudjelovanje mladih u društvu i strukture koje mladima to omogućavaju. Na treningu su sudjelovali aktivni mladi iz cijele RH, a posebnim fokusom na mlade koji su već sudjelovali u aktivnostima projekta kako bismo ih dodatno osnažili za daljnji angažman. U treningu je sudjelovalo 48 osoba.

Predstavljanje projekta na konferencijama i skupovima ravnatelja

U 2022. smo provedbu projekta predstavili na 2 konferencije i na 2 stručna skupa za ravnatelje.

 1. GOOD konferencija: Sudjelovali smo na GOOD Konferencija „Hrvatska može bolje: Ima načina, kada ima volje” Predstavili smo aktivnosti HDD-a kojima podržavamo građanski odgoj i obrazovanje djece i mladih: debatni program, Innovative debate: applied curriculum for a debate based youthwork i Demokratsko procijepljenje. Usput smo preuzeli i oznaku kvalitete neformalnih obrazovnih programa SKOCKANO.
 2. Nacionalna koferencija Savjeta mladih u Šibeniku. Prvog dana konferecije imali smo priliku, a i zadovoljstvo, predstaviti naš projekt ”Demokratsko procijepljenje”. Okupljenima predstavnicima savjeta mladih i gradskim donositeljima odluka prezentirali smo ideje promjene koje su mladi iskazali u dosad održanim javnim deliberacijama kako bismo im prikazali realne potrebe mladih u različitim zajednicama.
 3. Stručni skup ravnatelja Splitsko – dalmatinske i Dubrovačko – neretvanske županije. Na skupu smo održali predavanje “Debatom do promjena u zajednici”. Osim što smo predstavili debatu kao metodu rada i debatni klub kao izvannastavnu aktivnost, predstavili smo i projekt “Demokratsko procijepljenje” kojemu i je u cilju širenje dosega debatnoh klubova i time i našeg debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja. Hvala ravnateljici Pustak što nas je pozvala na Stručni skup i Debatnom klubu Prirodoslovna škola Split što su sudjelovali u našem predavanju i podijelili svoje iskustvo. Veselimo se svim budućim suradnjama.
 4. Nakon stručnog skupa u Splitu, sudjelovali smo i u ESHA regionalnoj konferenciji ravnatelja predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova u organizaciji naše partnerske organizacije u projektu Udruga Hrvatskih Srednjoškolskih Ravnatelja. Više informacija na ovom linku.

 

Mentorski sastanci

Grupa od 9 trenera HDD-a pružao je online i on site mentoriranje i potporu educiranim sudionicima kako bi osigurali kvalitetu i pomogli održavanju aktivnosti.  Planirano je da svaku školu i zajednicu u kojoj je u sklopu projekta započela provedba DMGOO-a treneri HDD-a posjete jednom kvartalno kako bi pružili potporu izvoditeljima na terenu. Svaki je izvoditelj istovremeno mogao neometano komunicirati s trenerima putem online servisa ZOOM. U projektu smo održale 15ak sastanka na razini mentorskog tima i 90ak sastanka sa sudionicima i sudionicama treninga za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja.

Učeničke deliberacije 2022./2023. (4)

Petrinja

Dana 15. svibnja 2023. godine održana je deliberacija u gradu Petrinji na temu participacije mladih u kreiranju sadržaja za centar za mlade. Deliberacija je okupila učenike srednje škole Petrinja te članove gradskog vijeća Petrinja na čelu s gradonačelnicom Petrinje, sa svrhom razmatranja važnosti omogućavanja mladima da sami biraju i oblikuju sadržaj u centru namijenjenom njima.

Učenici debatnog kluba predstavili su rezultate ankete koju su proveli među svojim vršnjacima. Anketa je pokazala veliku potporu među mladima za sudjelovanjem u kreiranju sadržaja centra za mlade. Nakon diskusija unutar skupina, uslijedila je plenarna sesija u kojoj su sudionici podijelili svoje zaključke i prijedloge. Većina sudionika, uključujući i članove gradskog vijeća, izrazila je podršku ideji da mladi trebaju imati aktivnu ulogu u definiranju sadržaja za centar za mlade. Naglašeno je da bi takav pristup povećao angažman mladih, unaprijedio njihov osjećaj pripadnosti zajednici te stvorio prostor za kreativnost i inovaciju.

U zaključku deliberacije, dogovoreno je da će se daljnje konzultacije o ovom pitanju provesti u cilju izrade konkretnog plana za uključivanje mladih u kreiranje sadržaja centra za mlade.

Grubišno Polje

Dana 15. svibnja 2023. održana je deliberacija učenika Srednje škole Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Deliberacija se održala u prostoru Centra za kulturu i informiranje Grubišno Polje.

Na deliberaciji učenici su predstavili prijedlog uvođenja nadzornih kamera po gradu s ciljem sprječavanja vandalizma. Naime, građani Grubišnog Polja su bili suočeni s nekoliko vandalističkih pothvata i nitko nije za njih snosio krivicu. Učenici su na deliberaciji održali javnu debatu u kojoj su kroz tri afirmacijska i tri negacijska govora pokazali koje bi bile prednosti odnosno mane uvođenja kamera po gradu.

Debatu je dobila strana negacije. Naime, okupljena publika, a u kojoj je bio i gradonačelnik, kroz raspravu je zaključila da ne misle da su nedavne situacije učinile da se građani osjećaju nesigurno. Samim time ulaganje u video nadzor ne bi bio opravdan trošak.

Kako su u publici bili učenici i osnovnih i srednjih škola iskoristili smo priliku vidjeti koji su problemi koje oni prepoznaju u zajednici, kada već ne misle da je vandalizam jedan od njih. Tu su istaknuli nedovoljnu informiranost o izvannastavnim aktivnostima u svojim školama, nezadovoljstvo pojedinim profesorima i potrebu da se dućani u blizini škole prilagode potrebama učenika.

Karlovac

Učenička deliberacija je održana 24. svibnja 2023. u Ekonomsko turističkoj školi Karlovac te je na njoj sudjelovalo desetak učenika iz škole i predstavnika škole te zainteresirane stručne javnosti. Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemima koji ih muče te predložiti rješenja. Na deliberaciji su sudjelovali učenici škole, ravnateljica Lidija Mikšić, predstavnici udruga, učenici OŠ Dragojle Jarnević te županica Martina Furdek-Hajdin.
Učenici su predstavili problem nedostatka prostori u školi u kojem bi provodili zajedničko vrijeme, radili na grupnim zadacima te ga koristili za učenje. Predstavili su i anketu koji su proveli među učenicima škole gdje su ispitali potrebu za takvim prostorom te koje stvari i materijali su im potrebni za takav prostor. Tokom rasprave, prisutni su raspravljali o tom problemu te o potrebi za takvim prostorom, ali i mogućim rješenjima problema. To su također komentirale i ravnateljica škole, ali i Županica koja je s oduševljenjem pohvalila inicijativu. Nakon rasprave, učenici su predstavili rješenje problema, koja tijela su im potrebna za realizaciju te od koga bi tražili (dodatnu) pomoć za ostvarivanjem svojeg problema.

Sisak

Učenička deliberacija je održana 20. lipnja 2023. u Sisku u prostorijama Državnog arhiva Sisak te je na njoj sudjelovalo dvadesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole te predstavnici škole i ravnatelj Gimnazije Sisak.
Učenici uviđaju problem nedostatka dodatne (ali i dopunske) edukacije za mlade ljude u Sisku (ali i okolici) te smatraju kako je potreba za centrom znanja i vještina u njihovom gradu potrebna. Problemi s kojima se susreću su manjak programa za razvitak ambicija mladih nadarenih ljudi, nedostatak poticaja za stjecanje znanja i vještina izvan kurikula te nedovoljna uključenost mladih u aktivnosti lokalne zajednice.
Zbog toga im je potreban prostor gdje će identificirati potencijale i talente učenika, razvijati programe sukladno specifičnim područjima interesa za svakog učenika, pružanja stalne podrške učenicima u njihovom radu, organizirati rad na jednom mjestu za mlade od 15 do 30 godina čime se promiče generacijska solidarnost i sl. Time bi nadogradili svoja znanja, povezali učenike uzajamnom suradnjom, suradnju s udrugama i ulagali u budućnost lokalne zajednice. Očekivani rezultati su veća angažiranost učenika, stvaranje zajednice, davanje odskočne daske za buduće projekte te kvalitetni i inovativni programi za mlade.
Na kraju je provedena rasprava moderirana od strane učenika gdje su prisutne pitali o njihovom prijedlogu. Prijedlog je jako dobro prihvaćen od strane prisutnih na deliberaciji.

Učeničke deliberacije 2022./2023. (3)

Zagreb

U Zagrebu se 05.05.2023. održala  velika učenička deliberacija,u prostoru Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. U javnoj deliberativnoj raspravi su sudjelovali učenici pet zagrebačkih škola, predstavnice Grada Zagreba te zainteresirana javnost i mediji. Deliberaciju je organiziralo Hrvatsko debatno društvo  u suradnji sa Školom za cestovni promet, Gimnazijom Lucijana Vranjanina, Školom suvremenog plesa Ane Maletić, XII. gimnazijom i Prvom privatnom gimnazijom s pravom javnosti.

Predstavnice Grada Zagreba bile su gđa Katarina Milković, voditeljica Odjela za programe za mlade iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, koja je pozdravila prisutne i osvrnula se na učeničke planove. U pratnji gđe Milković će bile su i gđa Vanda Bazmenjak, viša stručna savjetnica za programe za učenike s teškoćama u razvoju i gđa Ivana Roca, viša stručna savjetnica za srednje školstvo, koje su također dale konstruktivnu povratnu informaciju na učeničke planove.

Učenici su kroz sudjelovanje u debatnim klubovima prepoznali određene probleme, razradili pet konkretnih rješenja koja bi odgovorila na potrebe učenika i koja su predstavili na deliberaciji 5.5.2023. Predložena rješenja su:

 1. Uvođenje zdravstvenog i spolnog odgoja u srednje škole
 2. Povećanje broja centara za mlade i odjela za mentalno zdravlje i reproduktivno zdravlje
 3. Osiguravanje subvencioniranih ili u potpunosti financiranih higijenskih potrepština u školama
 4. Osiguravanje novog prostora za djelovanje Plesne škole Ane Maletić
 5. Dodatno bodovanje polaznika plesnih škola pri odgojno obrazovnih i obrazovnih programa

Bjelovar

Učenička deliberacija je održana 09. svibnja 2023. u knjižnici Srednjoškolskog centra u Bjelovaru te su u njoj sudjelovali učenici Ekonomske i birotehničke i Komercijalno-trgovačke škole Bjelovar. Prisustvovali su joj učenici, profesori i rvanatelji obje škole, ravnateljica Osnovne škole Rovišće Blanka Klemić, te pročelnica županijskog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Andrea Prugovečki-Klepac, i njena pomoćnica Nikolina Mamula. Cijeli su događaj također popratili učenici Osnovne škole Rovišće, koji sudjeluju u radu školske novinarske grupe, s ciljem pripreme radijske emisije.

Učenici su izložili problem tabua mentalnog zdravlja i nedostatka skrbi za mentalno zdravlje u lokalnoj zajednici.  Tokom rasprave, učenici su dobili obećanja ravnatelja i predstavnika vlasti kako postoji volja i mogućnosti za otvaranje centra za mlade, bolje organizacije i informiranje o mogućnostima sustava skrbi za mentalno zdravlje. Zaključeno je kako je tema vrlo relevantna, aktualna, i kako ima korisnih ideja koje će se dostaviti donositeljima odluka, i dalje razrađivati.
Važno je napomenuti kako se deliberacija odvijala u danima iza katastrofalnih masakra u Srbiji, i svi prisutni su se složili kako je mentalno zdravlje iznimno važno i kako je manjak brige za mentalno zdravlje golem problem koji danas – sutra bilo gdje može rezultirati beogradskim scenarijem.
I ravnatelji, i gospođa Prugovečki-Klepac su izrazili želju i volju da se radi na povećanju javnozdravstvenih kapaciteta, da se zaposle psiholozi u školama, i da se otvori centar za mlade. Predstavnici županije su obećali daljnji rad po tim pitanjima, a na učenicima je da provjeravaju napredak, i vrše kontinuirani pritisak.

Rijeka

Dana 11. svibnja 2023. održana je deliberacija učenika Gimnazije Andrije Mohorovića u Rijeci. Deliberacija se održala u prostoru Centra tehničke kulture, Rijeka. Šest učenika je u školskoj godini aktivno sudjelovalo na projektu pod mentorstvom profesorice Doris Žibert, a troje učenika se dodatno aktiviralo za potrebe dovršavanja prijedloga promjena.

Na deliberaciji učenici su predstavili problem loše prometne infrastrukture u gradu Rijeci. Pred donositeljima odluka su predstavili svoj prijedlog kojim bi centar grada bio zona bez automobila. Njihov prijedlog uključivao je prenamjenu pojedinih autobusnih linija kako bi se stvorila protočnost prometovanja javnim prijevozom koji bi imao posebnu traku u kojoj bi prometovanje osobnim vozilima bilo zabranjeno. Prijedlog su poslušale i komentirale predstavnice Grada Rijeke i Autotroleja.

Tijekom rasprave sudionici su iskoristili priliku ukazati na probleme s kojima se susreću u svakodnevnom korištenju javnog prijevoza. Tako su upozorili na česta kašnjenja pojedinih linija, nezadovoljstvo ukidanja kasnih linija tijekom vikenda, autobuse čiji krovovi prokišnjavaju. Predstavnica Autotroleja je probleme zapisala, potaknula učenika da ih nastave javljati putem elektroničke pošte.

Slatina

Dana 11.05.2023. održala se učenička deliberacija u Slatini, u prostoru Hrvatskog doma Slatina. Deliberaciju je organiziralo Hrvatsko debatno društvo  u suradnji sa Srednjom školom Marka Marulića Slatina. U javnoj deliberativnoj raspravi su sudjelovali učenici navedene škole,  predsjednik Gradskog vijeća i nekoliko vijećnika i vijećnica te zainteresirana javnost i mediji.

Učenici su uočili sljedeće probleme i ponudili navedena rješenja:

 1. Vozni red školskih/putničkih autobusa: uvođenje novih autobusnih i vlakovnih linija
 2. Neodržavanje Loud Festa: financiranje sadržaja i kulturne ponude za mlade te održavanje festivala
 3. Zapostavljenost uređenja škole i higijenskih uvjeta (wc, dvorana, hodnik): dodatno kapacitiranje škola
 4. Nepostojanje Centra za mlade: Osiguravanje prostora koji bi bio namijenjen mladima kako bi kvalitetno provodili svoje slobodno vrijeme. (Opremljen prostor sa računalima, dovoljno prostora za okupljsnjei većeg broj mladih kako bi se mogle održavati razne aktivnosti).

Učeničke deliberacije 2022./2023. (2)

Orahovica

Dana 27.04.2023. održala se deliberacija u Orahovici, u Srednjoj školi Stjepana Ivšića Orahovica. U javnoj deliberativnoj raspravi su sudjelovali učenici Srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica.

Učenici ističu: „Država sufinancira 75% iznosa prijevoza učenika do mjesta u kojima se nalaze škole koje učenici pohađaju, a pojedini Gradovi i Općine financiraju preostali dio 25%.

No, ta mjera nije dovoljna. U interesu je i Gradu Orahovici i okolnim mjestima da učenici iz tih mjesta dolaze  u orahovačku  srednju školu. I to iz više razloga. Potrebno je privući mlade ljude, učiti što je moguće kako bi im život na ovim prostorima bio privlačan i kako bi imali želju ovdje živjeti kad jednom budu stvarali svoje obitelji. Jer samo tako možemo osigurati prosperitetnu budućnost ovih krajeva. Omogućiti djeci obrazovanje, i jednom kad odrastu, posao.

Jedno od rješenja koje predlažemo je financiranje ili sufinanciranje udžbenika za učenike SŠ „Stjepan Ivšić“, kako bismo bili što konkurentniji te kako bismo zadržali učenike koji odlaze iz Orahovice i okolnih mjesta u druge gradove i druge srednje škole.“

Vinkovci

Dana 03.05.2023. održala se deliberacija u Vinkovcima, u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci. U javnoj deliberativnoj raspravi su sudjelovali učenici Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci i Srednje strukovne škole Vinkovci. Osim učenika, u deliberaciji je sudjelovao i pročelnik Ureda župana gospodin Marko Dikonić kao i ravnatelji obje škole, Mato Džalto i Domagoj Bujadinović (kako bi dali konstruktivnu povratnu informaciju učenicima) te zainteresirana javnost i mediji.

Učenici su prepoznali problem neadekvatnog prilaza školi. „Želimo osigurati učenicima, nastavnicima, ali i drugim građanima pristup školi i školskoj dvorani između Ekonomske škole i ostale tri srednje škole (Strukovna, Drvodjelska i Tehnička).

Prilaz školi i školskoj trenutno nije adekvatan te se zbog toga  stvaraju novi problemi (ozljeđivanje učenika, kašnjenje u školu i narušena kvaliteta nastave, prljanje škole i školske dvorane, nemogućnost pristupa osobama s invaliditetom).

Postoje rješenja koja mogu poboljšati kvalitetu pristupne staze do škole, a najbolje rješenje je asfaltiranje staze. Osim što će to poboljšati sigurnost i pristupnost, asfaltiranje staze je dugoročno, ali i relativno jeftino i brzo rješenje.“

Bjelovar

Dana 04.05.2023. održala se deliberacija u Bjelovaru, u Gimnaziji Bjelovar. U javnoj deliberativnoj raspravi su sudjelovali učenici navedene škole, predstavnica Bjelovarsko – bilogorske županije te zainteresirana javnost i mediji.

Učenici su prepoznali problem nedostatka Centra izvrsnosti.  „Predlažemo uvođenje sličnog, unaprijeđenog sustava koji bi povećao broj učenika polaznika, obuhvatio više inovativnih područja i radio na razvijanju vještina specijaliziranih za izazove budućnosti. Uz to predlažemo uvođenje smjerova poput: Nove tehnologije, Debata i govorništvo, Financijska pismenost i poduzetništvo te uvođenje online platforme koja bi olakšala provođenje nastave i omogućila lakšu razmjenu materijala, komunikaciju između organizatora i polaznika te olakšala analizu učinkovitosti nastave. Ukazali bismo na dodatne izvore financiranja te pokušali poboljšati učinkovitost samog centra.“

Nova Gradiška

Učenička deliberacija je održana 04. svibnja 2023. u Elektrotehničkoj i Ekonomskoj školi Nova Gradiška te su u njoj sudjelovali učenici škole, predstavnici škole i pozvani gosti. Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemima koji ih muče te predložiti rješenja. Deliberacija se odvila u prostoru škole. Prisutni su bili učenici škole, predstavnici škole, ravnateljica Sanja Müller-Zoričić, profesorica Sara Šimić, predstavnici Grada i Županije, predstavnica policije i doktorica psihijatrica gradske bolnice.

Učenici su predstavili problem nasilja na internetu kroz anketu provedenu u školi gdje su među učenicima ispitali prisutnost i iskustva s nasiljem na internetu. Zatim su predstavili video uradak koji su napravili u sklopu projekta. Nakon predstavljanja, održana je rasprava s prisutnima koju je moderirala Marta Keča. Tokom rasprave razgovaralo se o problemu, koliki to utjecaj ima na mlade, njihov život i njihovo mentalno zdravlje te je psihijatrica komentirala problem iz stručnog pogleda. Nakon toga je i predstavnica policije komentirala to na zakonskoj razini. Raspravljalo se i o rješavanju problema.

Na kraju su učenici predstavili svoj prijedlog rješenja gdje traže od vladajući kampanju edukacije stanovništva o ovom problemu, putem plakata na digitalnim panoima u gradu (koje su i izradili te predstavili) te edukacijama u školama. Prijedlog je pozitivno prihvaćen od strane prisutnih te su potvrdili da će probati realizirati taj plan.

Učeničke deliberacije 2022./2023. (1)

Supetar, Brač

Učenička deliberacija je održana 05. travnja 2023. u Srednjoj školi Brač te su u njoj sudjelovali učenici škole, predstavnici škole, predstavnici grada, predstavnici gradske knjižnice i udruga. Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemima koji ih muče te predložiti rješenja.

Tema deliberacije je bila nedostatak sadržaja za mlade na Braču. U deliberaciji su sudjelovali učenici strukovne srednje škole Brač, Supetar kao I učenici gimnazijskog programa, gradonačelnica Supetra, ravnateljica srednje škole Brač, Supetar, predstavnici osnovne škole Supetar, knjižnice u Supetru i udruge mladih. Učenici su izdvojili probleme koji se tiču nedostatka sadržaja za mlade, nedostatka sadržaja van sportskih sadržaja, nedostatka međumjesnih linija, nedostatka informiranosti mladih o postojećim sadržajima i mogućnostima. Zaključeno je da uistinu postoje problemi sadržaja mladih na Braču. Zaključeno je da će Grad, na čelu s gradonačelnicom, škola i udruge za mlade aktivno raditi na informiranju mladih, osnivanju Savjeta mladih i kreiranju dodatnog sadržaja za mlade koji će osmisliti mladi.

Dodatno, Grad radi na osposobljavanju kina te će prema željama mladih razmisliti u kojem gradskom prostoru bi mogli napraviti javno dostupnu teretanu koja će raditi cijele godine. Također, Grad radi na uspostavljanju dodatne katamaranske linije te će razgovarati s prijevoznicima o promjeni rasporeda autobusnih linija.

Virovitica

Deliberacija je održana 25. travnja 2023.Srednjoj strukovnoj školi Virovitica. Deliberacija se odvila u knjižnici Strukovne škole Virovitica, uz sudjelovanje učenika Strukovne škole Virovitica, i Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici. Prisustvovali su joj učenici debatnih klubova obiju škola koji su predstavljali projektni rad, drugi učenici obiju škola, profesorice Maja Kasapović iz Strukovne škole, Valentina Lacković-Vidović iz Klasične gimnazije, koje su sudjelovale na projektu i mentorirale učenike, te predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Učenici su uz powerpoint prezentaciju izložili probleme u lokalnoj zajednici s kojima se suočavaju.  Prvo su učenici Strukovne škole govorili o problemima s odrađivanjem učeničke prakse i o problemu javnog prijevoza, a zatim su učenici Klasične gimnazije izložili problem nedostatka sadržaja za mlade u Virovitici. Nakon učeničkog izlaganja, Branimira i Jan su moderirali raspravu s publikom, zatim su svi sudionici sudjelovali u aktivnosti u formatu “world cafea”, gdje su podijeljeni u 4 skupine koje su osmišljale dodatna rješenja i perspektive na izložene probleme. Na kraju svega su sintetitizirani zaključci o istaknutim problemima i njihovim rješenjima. Zaključeno je kako ima korisnih ideja koje će se dostaviti donositeljima odluka.

Slavonski Brod

Deliberacija se odvila 26.4.2023. u prostoru Gradske knjižnice u Slavonskom Brodu, a sa sudjelovanjem učenika i nastavnika Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Srednje medicinske škole te Gimnazije Matije Mesića. U javnoj deliberativnoj raspravi su sudjelovali učenici debatnog kluba Gimnazije Matije Mesića, Srednje škole Matije Antuna Reljkovića te Srednje medicinske škole Slavonski Brod. Osim učenika, u deliberaciji su sudjelovali i predstavnici Brodsko – posavske županije, ravnatelji i ravnateljice srednjih i osnovnih škola s područja Slavonskog Broda te zainteresirana javnost i mediji. Kroz moderiranu raspravu učenici iz tri škole su predstavljali zaključke problema i rješenja svih škola:

 1. Sufinanciranje autobusnih linija iz Davora i okolice od strane osnivača srednjih škola
 2. Izgradnja učeničkog odnosno đačkog doma s obzirom da su učenici srednjih škola Slavonskog Broda nerijetko putnici iz udaljenih dijelova Županije ili drugih županija.
 3. Optimizacija  i otvaranje Centra za mlade i prostora mladih.
 4. Otvaranje terena za sportske aktivnosti – nogometni ili teniski.
 5. Osigurati kino na otvorenom u gradu tijekom ljetnih mjeseci vođeno primjerom grada Karlovca.

Ilok

Deliberacija se odvila  u prostoru Srednje škole Ilok dana 27. travnja 2023. Na deliberaciji sudjelovali su učenici i nastavnici i ravnatelj Srednje škole Ilok.

Petnaest učenika je u školskoj godini aktivno sudjelovalo na projektu pod mentorstvom profesorica Sonje Elez i Sanje Heraković Tkalec.

Na deliberaciji učenici su predložili prenamjenu prostora u školi. Iskazali su potrebu za prostorom namjenjenom za učenike koji su putnici i kojima je potreban prostor dok čekaju prijevoz za udaljena mjesta. Također, prostor bi mogli koristiti učenici koji ne idu na pojedine izborne predmete kako tada ne bi bili na školskom hodniku. Ravnatelj, donositelj odluke u ovoj deliberaciji, saslušao je učenike i obećao s njima nastaviti raditi na prilagodbi prostora. Do tada je dogovorena prenamjena jednog dijela školske knjižnice.

U drugom dijelu deliberacije učenici su raspravljali o drugim temama koje ih muče u zajednici. Tako su istaknuli manjak obrazovnih prilika te obrta u kojima bi mogli učenici strukovnih škola prolaziti praksu.

Učeničke deliberacije 2021./2022. (2)

Županja

Učenička deliberacija je održana 27. rujna 2022. u Gimnaziji Županja Vinkovci te je na njoj sudjelovalo sedamdesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole.

Tijekom deliberacije su učenici imali priliku predstaviti probleme koje su prepoznali u svojoj zajednici. Gotovo 20 posto mladih u Republici Hrvatskoj svake godine doživi mentalno, emocionalno ili bihevioralno zdravstveno stanje. Ipak, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, gotovo polovica te djece ne prima nikakvu vrstu usluga mentalnog zdravlja. Razlozi su različiti: socijalna stigma, visoki troškovi, nedostatak osiguranja te školsko osoblje i roditelji kojima možda nedostaje prepoznavanje i svijest o simptomima. Bez dijagnoze i liječenja, stanja mentalnog zdravlja mogu utjecati na učenikov rast i razvoj. Jedan od najboljih načina za pružanje usluga mentalnog zdravlja mladima je  pružanje usluga tamo gdje provode dan – u njihovim školama.

Prijedlog su predstavili ravnatelju Gimnazije Županja kojem su predložili moguća rješenja problema, ali i od kojeg su dobili informaciju kako oni sami mogu utjecati na probleme u lokalnoj zajednici.

Nova Gradiška

Deliberacija je održana 19. listopada 2022.Gimnaziji Nova Gradiška te je na njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole, predstavnika zainteresirane stručne javnosti i donositelja odluka (Grad Nova Gradiška).

Tijekom deliberacije su učenici imali priliku predstaviti problem koji su prepoznali u svojoj zajednici, odnosno ovisnost o neredovitom javnom prijevozu i sličnim alternativama, gdje učenici dolaze u školu i mnogo prije početka nastave, nego postavlja i pitanje: gdje će se učenici zaputiti nakon što ima nastava završi? Zbog stvarno velike zastupljenosti učenika koji se konstantno susreću s ovom problematikom, predlaže se otvaranje prostora koji bi učenici mogli koristiti u tim situacijama. Prostor koji bi bio namijenjen za njih i prilagođen njihovim potrebama.

Učenici su od predstavnika Grada Nove Gradiške, gospodina Marka Ćosića i ravnateljice Gimnazije Nova Gradiška dobili povratnu informaciju na svoj prijedlog, kao i osvrt što se sve po pitanju prostora za mlade dosad u Novoj Gradišci događalo, što je bilo uspješno a što nije te kome se sad u zajednici mogu javiti kako bi prijedlog postao stvarnost.

Kutina

Učenička deliberacija je održana  23. studenog 2022. s početkom u 11:30 u Tehničkoj školi Kutina te je na njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole, predstavnika zainteresirane stručne javnosti i donositelja odluka (predstavnici Grada Kutine i ravnatelj škole).

Učenici su u svojoj zajednici locirali mnoge izazove s kojima se mladi susreću ali zajednički su se odlučili na četiri područja u kojima bi se uvijeti trebali popraviti kako bi zadovoljstvo mladih bilo veće: zdravlje mladih, slobodno vrijeme mladih, sportsko – rekreacijske aktivnosti i sudjelovanje mladih. Glasovanjem na kraju deliberacije odlučeno je da je zdravlje mladih primarno područje s kojim bi se donositelji odluka trebali baviti – na razini škole i na razini Grada i to kroz sljedeća rješenja: izgradnja dodatnih WC-a u Tehničkoj školi, pokretanje kantine u Tehničkoj školi koja bi nudila i zdravije opcije te osiguravanje usluga psihologa za podršku mladima.

Deliberaciji su se odazvali gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić i zamjenica pročelnika za društvene djelatnosti Kornelija Marošević te pokazali interes i podršku učeničkim prijedlozima i dali im povratnu informaciju o tome što Grad može učiniti. Također su učenike i učenice pozvali da se aktiviraju kroz Savjet mladih Grada Kutine.

Vukovar

Učenička deliberacija je održana 4. studenog 2022. s početkom u 12:00 u Gimnaziji Vukovar te je na njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole, predstavnika zainteresirane stručne javnosti i donositelja odluka (predstavnici Grada Vukovara i ravnateljica škole).

Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemu koji ih muči te predložiti rješenja. Učenici su u svojoj zajednici locirali dva glavna problema za mlade grada Vukovara. Prvi je nepostojanje norijade koja se zamjenski organizira u Vukovaru. Maturanti Vukovara tako moraju odlaziti u druge gradove na norijadu što dovodi do problema povezanosti javnog prijevoza i u konačnici sigurnosti. Prijedlog učenika je da se 26.5. organizira službena norijada za maturante, a da okupljene zabavljaju lokalni bendovi ili DJ-evi, kroz suradnju s Gradom i lokalnom zajednicom, donacije te uključivanje volontera iz svih vukovarskih srednjih škola. Drugi problem koji su mladi Gimnazije Vukovar uočili je nepostojanje prostora u školi u kojem se učenici mogu neformalno ukupljati prije ili poslije nastave.

Deliberaciji su se odazvali dogradonačelnik Grada Vukovara Filip Sušac i pročelnik UP za obrazovanje, sport i branitelje Darko Dimić te pokazali interes i podršku učeničkom prijedlogu, kao i prijedloge za poboljšanje i dodatnog materijala za raspravu i odlučivanje.

Učeničke deliberacije 2021./2022. (1)

Vinkovci

Učenička deliberacija je održana 1. lipnja 2022. u Gimnaziji M. A. Reljkovića Vinkovci te je na njoj sudjelovalo osamdesetak učenika iz same Gimnazija M. A. Reljkovića Vinkovci, Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci i Drvodjelska tehnička škola.

Tijekom deliberacije su učenici imali priliku predstaviti probleme koje su prepoznali u svojoj zajednici kao što su neprilagođeni vozni red javnog prijevoza, manjak kulturnog sadržaja i prostora za mlade te različite probleme koje nalaze u vlastitim školama, te dati prijedloge promjena.

Prijedloge su predstavili predstavnici gradske vlasti (donositelja odluka) Andrei Vinković, pročelnici za društvene djelatnosti Grada Vinkovaca, kojoj su predložili moguća rješenja problema, ali i od koje su dobili informaciju kako oni sami mogu utjecati na probleme u lokalnoj zajednici.

Knin

Deliberacija je održana 9. lipnja 2022. u Srednjoj školi Lovre Montija Knin te je u njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole.

Tijekom deliberacije su učenici imali priliku predstaviti problem koji su prepoznali u svojoj zajednici, odnosno nepostojanje prostora za druženje mladih kojim upravljaju sami mladi te dati svoj prijedlog stvaranja kluba za mlade u Kninu. Prijedlog su iznijeli gospodinu Marku Jeliću, županu Šibensko-kninske županije, gospođi Kristini Perić, zamjenici gradonačelnika Grada Knina te predstavnicima javnih ustanova poput Pučkog otvorenog učilišta Knin, Narodne knjižnice Knin, Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu i Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, kao i predstavnicima udruga s područja Knina poput Udruge Porta, Udruge ZvoniMir, Udruge za obrazovanje i znanost “Scientia populo” i Udruge umirovljenika Knin. Cijeli događaj je podržala i Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira Knin.

Učenici su od okupljenih dobili povratnu informaciju na svoj prijedlog, kao i osvrt što se sve po pitanju prostora za mlade dosad u Kninu događalo, što je bilo uspješno a što nije te kome se sad u zajednici mogu javiti kako bi prijedlog postao stvarnost.

Zagreb

Učenička deliberacija je održana 20. lipnja 2022. u Upravnoj školi Zagreb te je na njoj sudjelovalo četrdesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole.

Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemu koji ih muči te predložiti rješenja.

“Problem s kojim se susreću učenici je nedostatak kvalitetne prehrane u samoj školi, ali i u blizini škole. U tim situacijama, učenici se okreću pekarama, automatima za hranu ili štandovima brze prehrane koji su u relativnoj blizini škole (…) U svrhu toga htjeli bi otvoriti kantinu zdrave prehrane.”

Ravnateljica škole je učenicima pak izložila što se sve po pitanju prostora za kantinu dosad poduzelo, što je bilo uspještno a što nije i zašto te istaknula da će rado podržati daljnje napore da se prijedlog dostavi donositeljima odluka te zagovara za rješenje. Iduće školske godine planiramo follow-up na ovu priču te uključenje susjedne škole koju muči isti problem kako bi se zagovaračke snage udružile.

Karlovac

Učenička deliberacija je održana 21. lipnja 2022. u Gimnaziji Karlovac te je na njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole.

Na deliberaciji u Karlovcu su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemu koji ih muči te predložiti rješenja.

 • Problem: Manjak dostupnih informacija o aktivnostima i sadržajima u gradu
 • Uzrok: Nedostatak zajedničke platforme, sustava dijeljenja informacija, sadržaja, ponuda, prilika i sl. na gradskoj i regionalnoj razini.
 • Rješenje: Razvoj web i mobilne aplikacije koja bi služila kao platforma za aktivnosti i događanja u gradu Karlovcu i okolici.

Okupljeni su učenicima debatnog kluba dali povratnu informaciju, predstavili koje sve aplikacije i web stranice postoje te se složili da je potreban sustavniji pristup informiranju mladih te da postoji obostrana odgovornost za plasiranje i usvajanje informacija.

Trening za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja

Prvi modul treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja

Trening za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja proveli smo u dva ciklusa u 2021. godini i jedan ciklus u 2022.

U srpnju 2021. proveli smo prvi modul sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za nastavnike srednjih škola i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima u Vukovarsko – Srijemskoj, Brodsko – Posavskoj, Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj i Šibensko – Kninskoj županiji i Gradu Zagrebu. U studenom 2021. smo proveli prvi modul drugog ciklusa treninga DMGOO, a u kolovozu 2022. smo proveli i treći ciklus treninga DMGOO.

Cilj treninga je osnažiti sudionike za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja, a time i omogućiti mladima da sudjeluju u rješavanju problema na koje svaki dan nailaze u svojim zajednicama i kroz taj proces pokazati što znači život u demokraciji i što sve treba znati za uspješno funkcioniranje građanskog društva. Prvi modul prvog ciklusa treninga uspješno je prošlo 44 sudionika_ca u 4 grupe. Prvi modul drugog ciklusa treninga uspješno je prošlo 23 sudionika_ca u 2 grupe. Prvi modul trećeg ciklusa uspješno je prošlo 19 sudionika_ca u 1 grupi. Svaka je grupa kroz 4 dana putem ZOOM platforme prošla kroz osnove debatnog formata, stvaranje argumenata, pravila suđenja u debati ali i kako pokrenuti školski debatni klub.

Drugi modul treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja

U rujnu 2021. proveli smo drugi modul sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za nastavnike srednjih škola i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima u Vukovarsko – Srijemskoj, Brodsko – Posavskoj, Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj i Šibensko – Kninskoj županiji i Gradu Zagrebu. U siječnju 2022. smo proveli prvi modul drugog ciklusa treninga DMGOO, a u kolovozu 2022. smo proveli i treći ciklus treninga DMGOO.

Cilj treninga je osnažiti sudionike za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja, a time i omogućiti mladima da sudjeluju u rješavanju problema na koje svaki dan nailaze u svojim zajednicama i kroz taj proces pokazati što znači život u demokraciji i što sve treba znati za uspješno funkcioniranje građanskog društva. Drugi modul treninga uspješno je prošlo 35 sudionika u 3 grupe. Drugi modul drugog ciklusa treninga uspješno je prošlo 19 sudionika_ca u 2 grupe. Prvi modul trećeg ciklusa uspješno je prošlo 19 sudionika_ca u 1 grupi. Svaka je grupa kroz 4 dana putem ZOOM platforme prošla kroz osnove koncepta deliberacije, što je aktivna participacija mladih u zajednici, koji su modeli i kako potaknuti aktivnu participaciju te koje su kompetencije potrebne za aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka.

U kolovozu 2022. proveli smo i prvi i drugi modul trećeg ciklusa sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za nastavnike srednjih škola i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima u Vukovarsko – Srijemskoj, Brodsko – Posavskoj, Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj i Šibensko – Kninskoj županiji i Gradu Zagrebu te smo uključili i Virovitičko – podravsku, Bjelovarsko – Bilogorsku i Splitsko – Dalmatinsku županiju.

Treći  ciklus sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja uspješno je prošlo 22 nastavnika_ca srednjih škola.

Trening je kroz tri ciklusa uspješno završilo 95 odgojno – obrazovnih djelatnika/ca diljem Hrvatske. Čestitamo!

U ožujku 2022. proveli smo online edukaciju „Kako implementirati online deliberaciju“ u sklopu edukacije debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za srednjoškolske profesore i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima. Trening je vodio Robert Bjarnason iz organizacije Citizens Foundation. Dvodnevnu edukaciju uspješno je završilo 15 polaznika.
Cilj treninga bio je osnažiti sudionike za implementaciju debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja kroz osposobljavanje za provedbu online deliberacija putem platforme Your Priorities. Sudionici su se upoznali s besplatnom platformom za ideje i promišljanje otvorenog koda Your Priorities, naučili su o pozadini i povijesti online rasprava od uvođenja interneta do modernih platformi društvenih medija te su se upoznali s detaljima funkcionalnost platforme Your Priorities.

*Projekt “Demokratsko procjepljenje” Hrvatsko debatno društvo provodi u partnerstvu s Udrugom gradova RH, Udrugom hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Fondacijom Fundatum. Projekt je sufinanciran u iznosu od 140.000,00 eur u sklopu financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

VIJESTI S PROJEKTA