Članom HDD-a može postati bilo koja osoba starija od 16. godina koja je sposobna donositi ovu razinu odluke sukladno svim zakonima RH, a koja se želi aktivno baviti razvijanjem i provođenjem naših programskih aktivnosti. Osobe mlađe od 16. godina članovi mogu postati uz pristanak roditelja ili zakonskog skrbnika.

Ovisno o razini angažmana i rada u udruzi kategorije članova se dijele na redovne članove i pridružene članove. Kategorija počasnog člana udruge odnosi se na osobe koje su svojim zalaganjem i radom u iznimnoj mjeri doprinijele radu i razvoju udruge. Sudjelovanje u radu klubova nije uvjetovano članstvom u udruzi.

Članstvo u udruzi je isključivo dobrovoljno i ne predstavlja uvjet za niti jedan oblik sudjelovanja u debatnom programu, projektima udruge, edukacijama ili ostalim aktivnostima udruge. Sve koji se žele baviti aktivnostima udruge svakako pozivamo da nam se pridruže ali nikako niste obavezni.

Prijave za članstvo primaju se cijele godine a potvrđuju na prijedlog Upravnog odbora udruge na prvoj dolazećoj skupštini udruge.

Prava i obaveze članova kao i procedure vezane za članstvo određene su statutom udruge.

Članak 14.

(1)        Članom/članicom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja podupire i promiče ciljeve Udruge i koja prihvaća odredbe ovoga Statuta.

(2)        Pravne osobe svoje članstvo u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

(3)        Redovnim ili pridruženim članom/icom Udruge postaje se odlukom Upravnog odbora o upisu u popis redovnih ili pridruženih članova/ica na temelju pristupnice.

Članak 15.

(1)        Udruga razlikuje:

 • Redovne članove/ice
 • Pridružene članove/ice
 • Počasne članove/ice

(2)        Redovni članovi/ice su fizičke ili pravne osobe koje se bave aktivnostima iz djelatnosti Udruge i/ili vode debatne klubove, izvršitelji su projekata i programa Udruge te su članovi/ice Skupštine sa pravom glasa.

(3)        Pridruženi članovi/ice su fizičke ili pravne osobe povezane s aktivnostima i radom Udruge. To su članovi/ice Skupštine bez prava glasa.

(4)        Pridruženi članovi mogu iznimno biti i maloljetne osobe zainteresirane za rad u Udruzi.

(5)        Počasnim članom/icom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito moralno i/ili materijalno pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge, a imenuje ga Upravni odbor.

Članak 16.

(1)        Prava i obveze redovnih članova/ica su:

 • aktivan doprinos ostvarivanju ciljeva Udruge;
 • pridržavanje Statuta te na njemu zasnovanih odluka i zaključaka tijela Udruge;
 • da biraju i budu birani u tijela Udruge;
 • predlaganje aktivnosti, projekata i programa Udruge te metoda unaprjeđenja rada Udruge;
 • sudjelovanje u provedbi aktivnosti udruge sukladno svojim mogućnostima;
 • upućivanje primjedbi na rad tijela Udruge i prosljeđivanje prigovora Nadzornom odboru;
 • redovita obaviještenost o radu Udruge i njezinih tijela, uključujući i materijalno-financijsko poslovanje, a posebno o sudbini vlastitih prijedloga i primjedaba;
 • suradnja sa srodnim udrugama i odgovarajućim državnim tijelima u zemlji i inozemstvu u skladu s odlukom nadležnih tijela Udruge;
 • čuvanje i unapređivanje ugleda Udruge, i
 • poštovanje ugleda i prava drugih članova/ica, korisnika i sudionika u radu Udruge.

Članak 17.

(1)        Prava i obaveze pridruženih članova/ica su:

 • doprinos ostvarivanju ciljeva Udruge;
 • pridržavanje Statuta te na njemu zasnovanih odluka i zaključaka tijela Udruge;
 • predlaganje aktivnosti, projekata i programa Udruge te metoda unaprjeđenja rada Udruge;
 • upućivanje primjedbi na rad tijela Udruge i prosljeđivanje prigovora Nadzornom odboru;
 • obaviještenost o radu Udruge i njezinih tijela, uključujući i materijalno-financijsko poslovanje, a posebno o sudbini vlastitih prijedloga i primjedaba;
 • suradnja sa srodnim udrugama i odgovarajućim državnim tijelima u zemlji i inozemstvu u skladu s odlukom nadležnih tijela Udruge;
 • čuvanje ugleda Udruge, i
 • poštivanje ugleda i prava drugih članova/ica, korisnika i sudionika u radu Udruge.

Članak 18.

 • Prava i obveze počasnih članova/ica su:
 • čuvanje ugleda Udruge, i
 • poštivanje ugleda i prava drugih članova/ica, korisnika i sudionika u radu Udruge.

Članak 19.

(1)        Članovima/icama Udruge mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • pismena opomena;
 • privremeno uskraćivanje pomoći i usluga Udruge;
 • privremeno ili trajno isključenje iz Udruge.

(2)        Članstvo u Udruzi prestaje:

 • pisanom izjavom o istupanju iz Udruge;
 • isključenjem;
 • neispričanim nedolaskom na dvije redovne skupštine uzastopce;
 • brisanjem iz evidencije po odluci Upravnog odbora ukoliko nije aktivan/a u radu Udruge.

(3)        Razlog za isključenje sa neke od funkcija Udruge može biti:

 • djelovanje protivno interesima i ciljevima Udruge, protivno Statutu ili odlukama tijela Udruge te ometanje djelovanja ili provođenja programa Udruge;
 • nanošenje materijalne štete ili štete ugledu Udruge i njenim članovima/icama;
 • nekorektan odnos prema ostalim članovima/icama Udruge.

(4)        Odluku o isključenju člana/ice donosi Upravni odbor.

(5)        Odluka o privremenom isključenju znači lišavanje tog člana/ice prava i obaveza i može trajati najmanje 1 mjesec, odnosno najviše 12 mjeseci.

(6)        Protiv odluke o stegovnoj mjeri može se izjaviti žalba Skupštini Udruge u roku od 15 dana od primitka rješenja o takvoj mjeri.

(7)        Žalba odlaže isključenje, ali ne odlaže i mjeru privremenog uskraćivanja pomoći

(9)        Skupština je dužna razmotriti žalbu i donijeti odluku na početku prvog idućeg zasjedanja, a odluka Skupštine nakon razmatranja žalbe je konačna.