Ovim putem upućujemo poziv zainteresiranima da se prijave za rad u Vijećima udruge

Obzirom na kontinuirani rast broja korisnika Udruge i širenje debatnog programa, a imajući na umu da organiziranje svakodnevnih aktivnosti Udruge izvršavaju uglavnom studenti volonteri, Upravni odbor je sukladno Članku 20. Statuta oformiti stalna tijela za obavljanje specifičnih vrsta poslova. Cilj ove odluke je efikasnije obavljanje zadataka i razvijanje novih ideja unutar specijaliziranih skupina, a obzirom na uspješno funkcioniranje vijeća u šk. god. 16/17 i temeljem provedene evaluacije rada, raspisujemoo natječaj za dodatne članove sljedećih vijeća:

Vijeće za provedbu i razvoj OŠ programa koordinira razvojem osnovnoškolskog debatnog programa i provedbom aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira i seminara, komunikaciju s osnovnoškolskim klubovima i savjetovanje o prilagođavanju rada Hrvatskog debatnog društva potrebama osnovnoškolskih klubova.

Vijeće za provedbu i razvoj SŠ programa koordinira razvojem srednjoškolskog debatnog programa i provedbom aktivnosti koje definira Upravni odbor. Glavne zadaće uključuju planiranje razvoja novih klubova, održavanje turnira natjecanja i seminara, komunikaciju sa srednjoškolskim klubovima i savjetovanje o prilagođavanju rada Hrvatskog debatnog društva potrebama srednjoškolskih klubova.

Vijeće za teze osmišlja i predlaže teze za debatne turnire, ligu, javne debate i rad u klubovima.

Vijeće za metodologiju bavi se izradom materijala za debatante, suce, voditelje i trenere Hrvatskog debatnog društva i određuje pravila debatiranja na turnirima Hrvatskog debatnog društva.

 

Prijave za volontiranjem u vijećima su otvorene do 30.9.2021.
Prilikom prijave za Vijeće za metodologiju osobe moraju imati najmanje tri godine iskustva u vođenju kluba i suđenju.
Prilikom prijave za Vijeće za teze potrebno je samostalno osmisliti tri teze sukladno predloženim kategorijama.

Prijavnicu za rad u OŠ vijeću, SŠ vijeću i Vijeću za metodologiju otvorite ovdje.

Prijavnicu za rad u Vijeću za teze otvarate ovdje.

Za sva pitanja o vijećima javite se Dariji na darija.jeger@hdd.hr.