Projekt „Pričaj sa mnom“ provode volonteri HDD-a od siječnja 2022.

Projekt nastao je kao zajednička ideja petero mladih ljudi  koji su uočili nedostatak formalnih i neformalnih obrazovnih programa koji za cilj imaju podizanje svijesti o problemima psihičkog zdravlja kod učenika osnovnih i srednjih škola te informiranje o strategijama brige o sebi i samoregulacije. Problem je snažnije uočen u manjim gradovima i sredinama koja nisu sveučilišna središta. S idejom da je informiranje o psihičkom zdravlju prijeko potrebno u strukovnim i osnovnim školama. Naglasak je stavljen na informiranje učenika o strategijama brige o sebi te traženju pomoći, a upravo su to ključne intervencije koje u velikom broju slučajeva mogu spriječiti da psihičke smetnje prerastu u poremećaje. Destigmatizacija psihičkih poremećaja i traženja pomoći kod psihičkih smetnji iznimno je važna za mijenjanje društvenih stavova o važnosti psihičkog zdravlja.

Primjenom debatne metodologije, odnosno moderiranih rasprava, u školama se provode radionice edukacije o psihičkom zdravlju. Nakon teorijskog dijela radionica, učenici rade na materijalima kojima je cilj da se nakon projekta diseminiraju i pošalju školama kako bi mogli i ostale učenike informirati o važnostima ovog projekta te kako bi profesori mogli koristiti materijale u svojem daljnjem radu s učenicima. Materijali koji će biti izrađeni za nastavnike i stručne suradnike pomoći će senzibilizirati stručnjake koji rade s učenicima za probleme psihičkog zdravlja te će ih osnažiti za rad s učenicima u ovome aspektu. Ideja je potaknuti učenike na razgovor s roditeljima o temama za koje smatraju da su im bitne te da će svoja stečena znanja moći nastaviti koristiti dalje u životu.

Projekt financira Europska unija u sklopu programa Europske Snage Solidarnosti.