Demokratsko procijepljenje

Demokratsko procijepljenje
Demokratsko procijepljenje 2023-03-13T16:58:07+00:00

Hrvatsko debatno društvo od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine provodi projekt “Demokratsko procijepljenje – Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i participativnog donošenja odluka“. Za projekt ukupne vrijednosti 179 310€ osigurano je 140.000€ kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Niska razina svijesti o važnosti aktivnog građanstva i nedostatak demokratske kultura karakteristične su za mlade u Hrvatskoj. Problem uzrokuje to što mladima nisu dostupne aktivnosti koje bi ih osposobile za proaktivno razvijanje i zagovaranje svojih stavova. U sklopu projekta ćemo proširiti debatne klubove kao uspješan model građanskog odgoja i obrazovanja koji razvija vještine argumentacije, kritičkog razmišljanja, izražavanja, timskog rada, senzibilizira korisnike na različitosti, važnost ljudskih prava i osnažuje ih za informirano djelovanje. Mladi uključeni u rad klubova svoje će vještine primijeniti tijekom deliberacijskih aktivnosti koje će ih upoznati s informiranom političkom participacijom i dati im priliku da identificiraju probleme u svojim zajednicama te u suradnji s lokalnom samoupravom kreiraju informirana i kvalitetna rješenja.

Projekt provodimo s partnerima: Udruga gradova, Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i islandskom udrugom Citizens Foundation. Za više informacija o projektu pratite naše web, Facebook i Instagram stranice, a možete se i izravno javiti Gorani Jurišić na gorana@hdd.hr.

Razina građanske participacije u Hrvatskoj je izrazito niska. Izlaznost na izbore za predstavnike na svim razinama vlasti je niska, interes za politička pitanja slab, odbojnost prema političkim procesima visoka, a građanskih je inicijativa malo. Takva atmosfera ne usmjerava mlade prema informiranom sudjelovanju u demokratskim procesima. Ovaj projekt mladima pruža obrazovnu podlogu i praktično uskustvo participativne demokracije.

Prvo, sudjelovanje u radu debatnih klubova osnažit će mlade za djelovanje kroz razvijanje za to ključnih vještina i usvajanje znanja. Drugo, sudjelovanjem u deliberativnim aktivnostima mladi će steći praktična znanja o demokratskim procesima i važnosti kolaborativnog stvaranja kvalitetnih rješenja. To će iskustvo osnažiti mlade za buduće djelovanje na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Projekt obuhvaća osposobljavanje nastavnika i lokalnih volontera za provedbu debatnog modela GOO te potporu radu novih debatnih klubova, kao i trening ambasadora deliberacije koji će na lokalnoj razini biti pokretači i sudionici u provedbi deliberativnih aktivnosti.

Projekt će pomoći mladima da razviju demokratsku svijest i građanske kompetencije kroz sudjelovanje u radu debatnih klubova i deliberacijama. Kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima mladi će steći praktična iskustva i trajna znanja koja će im pružiti temelj za aktivno sudjelovanje u društvu u budućnosti.

Kroz projekt ćemo proširiti doseg debatnih klubova kao uspješnog i pouzdanog modela građanskog odgoja i stvoriti mrežu nastavnika i volontera osposobljenih za provedbu razvijenog programa, što predstavlja korak naprijed u okviru neriješenog i nezadovoljavajućeg statusa građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Kroz projekt ćemo razviti model deliberativnog javnog mijenja za primjenu u kontekstu hrvatskih jedinica lokalne samouprave prilagođen za uključivanje ranjivih skupina u donošenje odluka, a koji okuplja građane, stručnjake, moderatore i prekstavnike lokalnih vlasti i olakšava im suradnju i kreiranje rješenja.

Democratic Vaccination

The Croatian Debate Society is currently implementing “Democratic Vaccination – Debate Clubs and Deliberative Democracy as a Model for the Development of Democratic Competences and Participatory Decision Making“, a project that will take place from January 1st 2021 to June 30th 2023. The total value of the project is € 179,310, with € 140,000 provided through financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway within the European Economic Area and Norwegian grants.

Young people in Croatia overwhelmingly lack awareness about the importance of active citizenship and democratic culture. This problem is caused by a lack of activities that would enable young people to proactively develop and advocate for their political views. Through this project, we will expand our debate club network as a successful model of civic education, helping young people to develop argumentation, critical thinking, expression, and teamwork skills, while sensibilizing them to diversity and the importance of human rights, and empowering them to take informed action. Young people involved in the work of debate clubs will apply their skills constructively during deliberation activities. These activities will introduce them to informed political participation and give them the opportunity to identify problems in their communities and cooperate with local government to create informed and quality solutions.

Our project partners are Udruga gradova (Croatian cities association), Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (Association of Croatian secondary school principals) and Citizens Foundation (Iceland). For more information, please follow our website, Facebook, and/or Instagram pages or contact Gorana Jurišić directly at gorana@hdd.hr.

The level of civic participation in Croatia is extremely low. Turnout for elections at all levels of government is low, interest in political issues is low, aversion to political processes is high, and civic initiatives are few. Such an atmosphere cannot empower young people for informed participation in democratic processes. This project provides young people with the knowledge and the practical experience necessary for participatory democracy.

First, participation in the work of debate clubs will empower young people to act through the process of learning and the development of key skills. Second, by participating in deliberative activities, young people will gain practical knowledge about democratic processes and the importance of collaboration in creating quality solutions. This experience will motivate young people to take future action at local, national and European level.

The project includes training teachers and local volunteers to implement the civic education debate model and support the work of new debate clubs, as well as training deliberation ambassadors who will be the initiators and participants in the implementation of deliberative activities at the local level.

The project will help young people develop democratic awareness and civic competences through participation in debate clubs and deliberations. Through participation in project activities, young people will gain practical experience and lasting knowledge that will provide them with a basis for active participation in society in the future.

We will use this project to expand the reach of debate clubs, proven to be a successful and reliable model of civic education, and create a network of teachers and volunteers trained to implement the developed program. This represents an important step forward in the unresolved and unsatisfactory status of civic education in Croatia.

Through the project we will develop a model of deliberative public opinion for application in the context of Croatian local government units adapted to involve vulnerable groups in decision-making, which brings together citizens, experts, moderators and representatives of local authorities and facilitates cooperation and solution creation.

U školskoj godini 2022./2023. uključile su se ove srednje škole:
 • Škola za cestovni promet Zagreb

 • Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira Knin

 • Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš

 • Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb

 • Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb

 • Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška

 • Srednja škola Marka Marulića Slatina

 • Strukovna škola Virovitica

 • XII. gimnazija Zagreb

 • Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica

 • Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod

 • Srednja medicinska škola Slavonski Brod

 • Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod

 • Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

 • Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci

 • Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

 • Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

 • Medicinska škola Šibenik

 • Gimnazija Sisak

 • Srednja strukovna škola Vinkovci

 • Srednja škola Brač

 • Srednja škola Petrinja

 • Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje

 • Gimnazija Bjelovar

 • Srednja škola Ilok

 • Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici

 • Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb

U školskoj godini 2021./2022. uključile su se ove srednje škole:
 • Drvodjeljska i tehnička škola Vinkovci

 • Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci

 • Zdravstvena i veterinarska škola “Dr. Andrija Štampar” Vinkovci

 • Srednja škola Lovre Montija Knin

 • Ekonomsko-turistička škola Karlovac

 • Gimnazija Karlovac

 • Hotelijersko turistička škola Zagreb

 • Upravna škola Zagreb

 • Gimnazija Županja

 • Srednja škola Glina

 • Gimnazija Vukovar

 • Gimnazija Nova Gradiška

 • Srednja škola Tina Ujevića Kutina

 • Tehnička škola Kutina

PROVEDBA DEBATNOG MODELA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 2021./2022.

Provedba debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja u školama

Polaznici_e treninga za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj su godini 2021./2022. provodili debatni model građanskog odgoja i obrazovanja ili kroz debatne klubove u svojim školama ili kroz redovnu nastavu. Tijekom cijele godine imali su podršku HDD mentorica koje su odradile sveukupno 25 terenskih posjeta.

Terenski su posjeti mentorica bili kombinacija podrške polaznicima_ama treninga te provedbe treninga za učenike kojim smo obuhvatili i debatni i deliberativni dio projekta. Trening za učenike je bio podijeljena u četiri bloka interaktivnog rada. U prva tri bloka detaljno smo ponovili korake u analizi teze: određivanje vrste teze i tereta dokaza, definicije, plan, analiza statusa quo, analiza dionika i strateško pozicioniranje u debati. Nakon ponavljanja svakog od koraka, proveli smo analizu teze za međužupanijsko natjecanje (npr. Ovaj dom bi zabranio razvoj metaverse tehnologije) te brainstorming ideja za argumentaciju. U posljednjem bloku bavili smo se temom aktivnog sudjelovanja mladih – što je to, zašto je važno, koji su preduvjeti i principi aktivnog sudjelovanja te kako sve mladi mogu aktivno sudjelovati. Nakon toga učenici su u grupama radili analizu potreba i mapiranje zajednice. Raspravljali smo o tome gdje sve u njihovoj lokalnoj zajednici mladi mogu sudjelovati, koje su prepreke za sudjelovanje i koji su najveći problemi u zajednici koji se tiču mladih. Učenici su upoznati s daljnjim tijekom projekta i očekivanjima. Za kraj smo proveli vježbu ilustracije u debati.

Razni su klubovi birali razne teze za svoje debate, pa se moglo naći i debata na temu maloljetnih influencera, društvenog fenomena gold diggera, pristupačnosti zdrave prehrane u školama, korisnosti uvođenju eura isl.

Trening ambasadora deliberacije

U kolovozu smo u sklopu Ljetne škole demokracije proveli i Trening ambasadora deliberacije. Sveukupno je sudjelovalo 48 mladih diljem Hrvatske, a trening je uz našu podršku proveo Robert iz naše partnerske organizacije Citizens Foundation sa Islanda. Što smo sve naučili?

 • Što je aktivno sudjelovanje mladih?
 • Što je deliberacija?
 • Koji sve problemi “žuljaju” mlade?
 • Kako koristiti platformu Your Priorities za predstavljanje svojih ideja donositeljima odluka?

Predstavljanje projekta na konferencijama i skupovima ravnatelja

U 2022. smo provedbu projekta predstavili na 2 konferencije i na 2 stručna skupa za ravnatelje.

 1. GOOD konferencija: Sudjelovali smo na GOOD Konferencija „Hrvatska može bolje: Ima načina, kada ima volje” Predstavili smo aktivnosti HDD-a kojima podržavamo građanski odgoj i obrazovanje djece i mladih: debatni program, Innovative debate: applied curriculum for a debate based youthwork i Demokratsko procijepljenje. Usput smo preuzeli i oznaku kvalitete neformalnih obrazovnih programa SKOCKANO.
 2. Nacionalna koferencija Savjeta mladih u Šibeniku. Prvog dana konferecije imali smo priliku, a i zadovoljstvo, predstaviti naš projekt ”Demokratsko procijepljenje”. Okupljenima predstavnicima savjeta mladih i gradskim donositeljima odluka prezentirali smo ideje promjene koje su mladi iskazali u dosad održanim javnim deliberacijama kako bismo im prikazali realne potrebe mladih u različitim zajednicama.
 3. Stručni skup ravnatelja Splitsko – dalmatinske i Dubrovačko – neretvanske županije. Na skupu smo održali predavanje “Debatom do promjena u zajednici”. Osim što smo predstavili debatu kao metodu rada i debatni klub kao izvannastavnu aktivnost, predstavili smo i projekt “Demokratsko procijepljenje” kojemu i je u cilju širenje dosega debatnoh klubova i time i našeg debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja. Hvala ravnateljici Pustak što nas je pozvala na Stručni skup i Debatnom klubu Prirodoslovna škola Split što su sudjelovali u našem predavanju i podijelili svoje iskustvo. Veselimo se svim budućim suradnjama.
 4. Nakon stručnog skupa u Splitu, sudjelovali smo i u ESHA regionalnoj konferenciji ravnatelja predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova u organizaciji naše partnerske organizacije u projektu Udruga Hrvatskih Srednjoškolskih Ravnatelja. Više informacija na ovom linku.

 

Mentorski sastanci

Grupa od 6 trenera HDD-a pružao je online i on site mentoriranje i potporu educiranim sudionicima kako bi osigurali kvalitetu i pomogli održavanju aktivnosti.  Planirano je da svaku školu i zajednicu u kojoj je u sklopu projekta započela provedba DMGOO-a treneri HDD-a posjete jednom kvartalno kako bi pružili potporu izvoditeljima na terenu. Svaki je izvoditelj istovremeno mogao neometano komunicirati s trenerima putem online servisa ZOOM. U 2021/2022. smo održale 9 sastanka na razini mentorskog tima i 50ak sastanka sa sudionicima i sudionicama treninga za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja.

Učeničke deliberacije 2021./2022. (2)

Županja

Učenička deliberacija je održana 27. rujna 2022. u Gimnaziji Županja Vinkovci te je na njoj sudjelovalo sedamdesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole.

Tijekom deliberacije su učenici imali priliku predstaviti probleme koje su prepoznali u svojoj zajednici. Gotovo 20 posto mladih u Republici Hrvatskoj svake godine doživi mentalno, emocionalno ili bihevioralno zdravstveno stanje. Ipak, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, gotovo polovica te djece ne prima nikakvu vrstu usluga mentalnog zdravlja. Razlozi su različiti: socijalna stigma, visoki troškovi, nedostatak osiguranja te školsko osoblje i roditelji kojima možda nedostaje prepoznavanje i svijest o simptomima. Bez dijagnoze i liječenja, stanja mentalnog zdravlja mogu utjecati na učenikov rast i razvoj. Jedan od najboljih načina za pružanje usluga mentalnog zdravlja mladima je  pružanje usluga tamo gdje provode dan – u njihovim školama.

Prijedlog su predstavili ravnatelju Gimnazije Županja kojem su predložili moguća rješenja problema, ali i od kojeg su dobili informaciju kako oni sami mogu utjecati na probleme u lokalnoj zajednici.

Nova Gradiška

Deliberacija je održana 19. listopada 2022.Gimnaziji Nova Gradiška te je na njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole, predstavnika zainteresirane stručne javnosti i donositelja odluka (Grad Nova Gradiška).

Tijekom deliberacije su učenici imali priliku predstaviti problem koji su prepoznali u svojoj zajednici, odnosno ovisnost o neredovitom javnom prijevozu i sličnim alternativama, gdje učenici dolaze u školu i mnogo prije početka nastave, nego postavlja i pitanje: gdje će se učenici zaputiti nakon što ima nastava završi? Zbog stvarno velike zastupljenosti učenika koji se konstantno susreću s ovom problematikom, predlaže se otvaranje prostora koji bi učenici mogli koristiti u tim situacijama. Prostor koji bi bio namijenjen za njih i prilagođen njihovim potrebama.

Učenici su od predstavnika Grada Nove Gradiške, gospodina Marka Ćosića i ravnateljice Gimnazije Nova Gradiška dobili povratnu informaciju na svoj prijedlog, kao i osvrt što se sve po pitanju prostora za mlade dosad u Novoj Gradišci događalo, što je bilo uspješno a što nije te kome se sad u zajednici mogu javiti kako bi prijedlog postao stvarnost.

Kutina

Učenička deliberacija je održana  23. studenog 2022. s početkom u 11:30 u Tehničkoj školi Kutina te je na njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole, predstavnika zainteresirane stručne javnosti i donositelja odluka (predstavnici Grada Kutine i ravnatelj škole).

Učenici su u svojoj zajednici locirali mnoge izazove s kojima se mladi susreću ali zajednički su se odlučili na četiri područja u kojima bi se uvijeti trebali popraviti kako bi zadovoljstvo mladih bilo veće: zdravlje mladih, slobodno vrijeme mladih, sportsko – rekreacijske aktivnosti i sudjelovanje mladih. Glasovanjem na kraju deliberacije odlučeno je da je zdravlje mladih primarno područje s kojim bi se donositelji odluka trebali baviti – na razini škole i na razini Grada i to kroz sljedeća rješenja: izgradnja dodatnih WC-a u Tehničkoj školi, pokretanje kantine u Tehničkoj školi koja bi nudila i zdravije opcije te osiguravanje usluga psihologa za podršku mladima.

Deliberaciji su se odazvali gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić i zamjenica pročelnika za društvene djelatnosti Kornelija Marošević te pokazali interes i podršku učeničkim prijedlozima i dali im povratnu informaciju o tome što Grad može učiniti. Također su učenike i učenice pozvali da se aktiviraju kroz Savjet mladih Grada Kutine.

Vukovar

Učenička deliberacija je održana 4. studenog 2022. s početkom u 12:00 u Gimnaziji Vukovar te je na njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole, predstavnika zainteresirane stručne javnosti i donositelja odluka (predstavnici Grada Vukovara i ravnateljica škole).

Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemu koji ih muči te predložiti rješenja. Učenici su u svojoj zajednici locirali dva glavna problema za mlade grada Vukovara. Prvi je nepostojanje norijade koja se zamjenski organizira u Vukovaru. Maturanti Vukovara tako moraju odlaziti u druge gradove na norijadu što dovodi do problema povezanosti javnog prijevoza i u konačnici sigurnosti. Prijedlog učenika je da se 26.5. organizira službena norijada za maturante, a da okupljene zabavljaju lokalni bendovi ili DJ-evi, kroz suradnju s Gradom i lokalnom zajednicom, donacije te uključivanje volontera iz svih vukovarskih srednjih škola. Drugi problem koji su mladi Gimnazije Vukovar uočili je nepostojanje prostora u školi u kojem se učenici mogu neformalno ukupljati prije ili poslije nastave.

Deliberaciji su se odazvali dogradonačelnik Grada Vukovara Filip Sušac i pročelnik UP za obrazovanje, sport i branitelje Darko Dimić te pokazali interes i podršku učeničkom prijedlogu, kao i prijedloge za poboljšanje i dodatnog materijala za raspravu i odlučivanje.

Učeničke deliberacije 2021./2022. (1)

Vinkovci

Učenička deliberacija je održana 1. lipnja 2022. u Gimnaziji M. A. Reljkovića Vinkovci te je na njoj sudjelovalo osamdesetak učenika iz same Gimnazija M. A. Reljkovića Vinkovci, Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci i Drvodjelska tehnička škola.

Tijekom deliberacije su učenici imali priliku predstaviti probleme koje su prepoznali u svojoj zajednici kao što su neprilagođeni vozni red javnog prijevoza, manjak kulturnog sadržaja i prostora za mlade te različite probleme koje nalaze u vlastitim školama, te dati prijedloge promjena.

Prijedloge su predstavili predstavnici gradske vlasti (donositelja odluka) Andrei Vinković, pročelnici za društvene djelatnosti Grada Vinkovaca, kojoj su predložili moguća rješenja problema, ali i od koje su dobili informaciju kako oni sami mogu utjecati na probleme u lokalnoj zajednici.

Knin

Deliberacija je održana 9. lipnja 2022. u Srednjoj školi Lovre Montija Knin te je u njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole.

Tijekom deliberacije su učenici imali priliku predstaviti problem koji su prepoznali u svojoj zajednici, odnosno nepostojanje prostora za druženje mladih kojim upravljaju sami mladi te dati svoj prijedlog stvaranja kluba za mlade u Kninu. Prijedlog su iznijeli gospodinu Marku Jeliću, županu Šibensko-kninske županije, gospođi Kristini Perić, zamjenici gradonačelnika Grada Knina te predstavnicima javnih ustanova poput Pučkog otvorenog učilišta Knin, Narodne knjižnice Knin, Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu i Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, kao i predstavnicima udruga s područja Knina poput Udruge Porta, Udruge ZvoniMir, Udruge za obrazovanje i znanost “Scientia populo” i Udruge umirovljenika Knin. Cijeli događaj je podržala i Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira Knin.

Učenici su od okupljenih dobili povratnu informaciju na svoj prijedlog, kao i osvrt što se sve po pitanju prostora za mlade dosad u Kninu događalo, što je bilo uspješno a što nije te kome se sad u zajednici mogu javiti kako bi prijedlog postao stvarnost.

Zagreb

Učenička deliberacija je održana 20. lipnja 2022. u Upravnoj školi Zagreb te je na njoj sudjelovalo četrdesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole.

Na deliberaciji su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemu koji ih muči te predložiti rješenja.

“Problem s kojim se susreću učenici je nedostatak kvalitetne prehrane u samoj školi, ali i u blizini škole. U tim situacijama, učenici se okreću pekarama, automatima za hranu ili štandovima brze prehrane koji su u relativnoj blizini škole (…) U svrhu toga htjeli bi otvoriti kantinu zdrave prehrane.”

Ravnateljica škole je učenicima pak izložila što se sve po pitanju prostora za kantinu dosad poduzelo, što je bilo uspještno a što nije i zašto te istaknula da će rado podržati daljnje napore da se prijedlog dostavi donositeljima odluka te zagovara za rješenje. Iduće školske godine planiramo follow-up na ovu priču te uključenje susjedne škole koju muči isti problem kako bi se zagovaračke snage udružile.

Karlovac

Učenička deliberacija je održana 21. lipnja 2022. u Gimnaziji Karlovac te je na njoj sudjelovalo tridesetak učenika iz škole i debatnog kluba koji djeluje unutar škole.

Na deliberaciji u Karlovcu su učenici debatnog kluba imali priliku raspraviti o problemu koji ih muči te predložiti rješenja.

 • Problem: Manjak dostupnih informacija o aktivnostima i sadržajima u gradu
 • Uzrok: Nedostatak zajedničke platforme, sustava dijeljenja informacija, sadržaja, ponuda, prilika i sl. na gradskoj i regionalnoj razini.
 • Rješenje: Razvoj web i mobilne aplikacije koja bi služila kao platforma za aktivnosti i događanja u gradu Karlovcu i okolici.

Okupljeni su učenicima debatnog kluba dali povratnu informaciju, predstavili koje sve aplikacije i web stranice postoje te se složili da je potreban sustavniji pristup informiranju mladih te da postoji obostrana odgovornost za plasiranje i usvajanje informacija.

Trening za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja

Prvi modul treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja

Trening za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja proveli smo u dva ciklusa u 2021. godini i jedan ciklus u 2022.

U srpnju 2021. proveli smo prvi modul sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za nastavnike srednjih škola i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima u Vukovarsko – Srijemskoj, Brodsko – Posavskoj, Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj i Šibensko – Kninskoj županiji i Gradu Zagrebu. U studenom 2021. smo proveli prvi modul drugog ciklusa treninga DMGOO, a u kolovozu 2022. smo proveli i treći ciklus treninga DMGOO.

Cilj treninga je osnažiti sudionike za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja, a time i omogućiti mladima da sudjeluju u rješavanju problema na koje svaki dan nailaze u svojim zajednicama i kroz taj proces pokazati što znači život u demokraciji i što sve treba znati za uspješno funkcioniranje građanskog društva. Prvi modul prvog ciklusa treninga uspješno je prošlo 44 sudionika_ca u 4 grupe. Prvi modul drugog ciklusa treninga uspješno je prošlo 23 sudionika_ca u 2 grupe. Prvi modul trećeg ciklusa uspješno je prošlo 19 sudionika_ca u 1 grupi. Svaka je grupa kroz 4 dana putem ZOOM platforme prošla kroz osnove debatnog formata, stvaranje argumenata, pravila suđenja u debati ali i kako pokrenuti školski debatni klub.

Drugi modul treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja

U rujnu 2021. proveli smo drugi modul sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za nastavnike srednjih škola i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima u Vukovarsko – Srijemskoj, Brodsko – Posavskoj, Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj i Šibensko – Kninskoj županiji i Gradu Zagrebu. U siječnju 2022. smo proveli prvi modul drugog ciklusa treninga DMGOO, a u kolovozu 2022. smo proveli i treći ciklus treninga DMGOO.

Cilj treninga je osnažiti sudionike za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja, a time i omogućiti mladima da sudjeluju u rješavanju problema na koje svaki dan nailaze u svojim zajednicama i kroz taj proces pokazati što znači život u demokraciji i što sve treba znati za uspješno funkcioniranje građanskog društva. Drugi modul treninga uspješno je prošlo 35 sudionika u 3 grupe. Drugi modul drugog ciklusa treninga uspješno je prošlo 19 sudionika_ca u 2 grupe. Prvi modul trećeg ciklusa uspješno je prošlo 19 sudionika_ca u 1 grupi. Svaka je grupa kroz 4 dana putem ZOOM platforme prošla kroz osnove koncepta deliberacije, što je aktivna participacija mladih u zajednici, koji su modeli i kako potaknuti aktivnu participaciju te koje su kompetencije potrebne za aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka.

U kolovozu 2022. proveli smo i prvi i drugi modul trećeg ciklusa sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za nastavnike srednjih škola i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima u Vukovarsko – Srijemskoj, Brodsko – Posavskoj, Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj i Šibensko – Kninskoj županiji i Gradu Zagrebu te smo uključili i Virovitičko – podravsku, Bjelovarsko – Bilogorsku i Splitsko – Dalmatinsku županiju.

Treći  ciklus sveobuhvatnog treninga debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja uspješno je prošlo 22 nastavnika_ca srednjih škola.

Trening je kroz tri ciklusa uspješno završilo 95 odgojno – obrazovnih djelatnika/ca diljem Hrvatske. Čestitamo!

U ožujku 2022. proveli smo online edukaciju „Kako implementirati online deliberaciju“ u sklopu edukacije debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja za srednjoškolske profesore i edukatore neformalnog obrazovanja u području rada s mladima. Trening je vodio Robert Bjarnason iz organizacije Citizens Foundation. Dvodnevnu edukaciju uspješno je završilo 15 polaznika.
Cilj treninga bio je osnažiti sudionike za implementaciju debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja kroz osposobljavanje za provedbu online deliberacija putem platforme Your Priorities. Sudionici su se upoznali s besplatnom platformom za ideje i promišljanje otvorenog koda Your Priorities, naučili su o pozadini i povijesti online rasprava od uvođenja interneta do modernih platformi društvenih medija te su se upoznali s detaljima funkcionalnost platforme Your Priorities.

*Trening DMGOO se provodi u sklopu u sklopu projekta “Demokratsko procjepljenje” koji Hrvatsko debatno društvo provodi u partnerstvu s Udrugom gradova RH, Udrugom hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Fondacijom Fundatum. Projekt je sufinanciran u sklopu financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.